...Huishoudelijk Reglement Motorclub Schoonebeek...


De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, te Meppel, onder nummer 40048327.
De statuten van de oprichting zijn opgemaakt door notaris Mikx te Emmen, op 3 April 1991.

Artikel 1): Taakstelling bestuursleden.

1. De voorzitter heeft tot taak:
a) Het in overleg met de secretaris opstellen van de agenda’s en de convocaties voor bestuurs – en ledenvergaderingen;
b) Het leiden van de bestuur- ledenvergaderingen;
c) Het erop toezien dat taken die moeten worden behandeld tijdig op de agenda van bestuur respectievelijk ledenvergadering worden geplaatst;
d) Het erop toezien dat genomen beslissingen in bestuur- respectievelijk ledenvergaderingen correct worden uitgevoerd;
e) Representatie van de vereniging te verzorgen.

2. De secretaris heeft tot taak:
a) Het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
b) De administratieve behandeling van de convocaties en agenda’s voor de bestuurs- ledenvergaderingen;
c) Het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie van de vereniging;
d) Het opstellen van het jaarverslag;
e) De archivering, met uitzondering van de tot de financiële administratie behorende bescheiden;
f) Het verzorgen van een juiste registratie van bestuur- samenstelling bij de kamer van Koophandel en Fabrieken.

3. De penningmeester heeft tot taak:
a) Het opstellen van het concept voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
b) Het bijhouden van het leden- en begunstigerregister;
c) Het tijdig innen van de te vorderen bijdragen;
d) Het tijdig doen van betalingen binnen de ramingen van de vastgestelde begroting;
e) Uitgaven buiten de begrotingen boven geraamde begrotingsbedragen zijn in geen geval toegestaan;
f) Het adviseren van het bestuur tot het doen van voorstellen aan de ledenvergadering tot begrotingswijzigingen, in die gevallen dat geen of te lage bedragen zijn begroot;
g) Het voeren van een goed geldelijk beheer;
h) Het adviseren aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financieel beleid;
i) Het voeren van de boekhouding;
j) Het archiveren van alle stukken die tot de financiële administratie behoren.

4. Een en ander naast hun algemene bestuurstaak:
a) Het bestuur is bevoegd ook aan anderen bestuursleden specifieke taken toe te delen en / of aan onder lid 1 omschreven taakstellingen andere taken toe te voegen of die te wijzigen;
b) Bij gebruikmaking van onder 4) a toegekende bevoegdheid dient het bestuur daarvan aan de ledenvergadering mededelingen te doen;
c) Taaktoedeling aan bestuursleden laten de verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel onverlet.

Artikel 1a): Plaatsvervangende bestuursleden.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden voor de voorzitter, en de secretaris en de penningmeester een vervanger;
2. Er mogen ten hoogste twee functies in èèn persoon worden gecombineerd, zodat èèn van de onder artikel 1 genoemde functionarissen, tevens nog een plaatsvervangende functie mag hebben en andere bestuursleden ten hoogste twee van deze plaatsvervangende functies.

Artikel 2): Rooster van aftreden.

1. De leden van het bestuur hebben een zittingsperiode van drie jaren. Een zittingsjaar loopt van de algemene ledenvergadering in maart tot die daaropvolgende;
2. Bij tussentijdse verkiezingen in het bestuur treedt het nieuwe lid op het rooster in die plaats van diegene die hij opvolgt;
3. Uiterlijk ingaande 2009 zal in elke jaarvergadering op voorstel van het bestuur het rooster van aftreden door de ledenvergadering met inachtneming van de plaatsgevonden mutaties opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 3): Bestuursverkiezingen.

1. Nieuwe leden worden voorgesteld door het bestuur. Tegenkandidaten die bereid zijn een bestuursfunctie te willen vervullen kunnen tot aan het begin van de algemene ledenvergadering voorgesteld worden aan de secretaris. Het voorstel dient schriftelijk ingediend te worden en moet de handtekening dragen van minstens vijf leden.

Artikel 4): Bestuursvergaderingen.

1. De oproeping voor de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of telefonisch met vermelding van de agenda en de notulen van de vorige vergadering;
2. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die in de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd.

Artikel 5): Vergoedingen.

1. Voor bestuurs- en ledenvergaderingen worden geen presentatie en reiskosten vergoed;
2. Indien het reizen betreft, die in opdracht van het bestuur in belang van de vereniging geschieden, kunnen vergoedingen voor de reis / en verblijfkosten op en door het bestuur van te voren te bepalen basis worden overeengekomen. Deze vergoedingen zullen door de penningmeester worden voldaan.

Artikel 6): Kascontrole / Commissie.

1. De ledenvergadering benoemt de kascontrole / commissie tot onderzoek van de jaarrekening, bestaande uit twee personen en één reserve, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken;
2. Van de kascontrole / commissie mag ten hoogste 1 lid ook in het voorafgaande jaar lid van deze commissie zijn geweest.

Artikel 7): Betaling contributie.

1. Betaling van de contributie is alleen mogelijk middels automatische incasso per jaar door de MCS van (post) bankrekening.

Artikel 8): Rijden van toertochten.

1. Het bestuur stelt een toercommissie aan, welke verantwoordelijk is voor het uitzetten van de verschillende ritten gedurende het seizoen, te weten:
Zondagmiddag rit (11.30 vertrek): 100~120 km
Zondagdag rit: 200~250 km

Woensdagavond en 4-daagse ritten: ~100 km
2. De deelnemers aan de door de MCS uitgezette tochten dienen zich te allen tijde te houden aan de Wegen Verkeers Wet en het daarbij behorend Wegen Verkeers Reglement, uitgegeven door het ministerie van verkeer en waterstaat;
3. Indien zich meer dan 12 personen aanmelden voor een toertocht kan de Road Captan (Toerleider) besluiten in meerdere groepen van start te gaan;
4. Bij voldoende animo, minstens 3 rijders, zal er een Road Captan (Toerleider) beschikbaar zijn om met een groep minder ervaren rijders de toertocht te rijden.

Artikel 9): Weekend tochten.

1. Voor deze tochten gelden alle onder artikel 8 genoemde bepalingen;
2. Aanmelding voor deze tochten wordt eerst definitief na aanbetaling van 25% van de totale reissom. 75% van de reissom dient minstens 1 maand voor vertrek voldaan te worden.

Artikel 10): Avondvierdaagse.

1. Indien een nieuw lid zich inschrijft tijdens de Jaarlijkse avond vierdaagse zal geen contributie over het lopende jaar geheven worden, het inschrijfgeld voor deze avondvierdaagse zal in mindering gebracht worden op de contributie van het nieuwe jaar.
2. De aanvangstijd van de avondvierdaagse is gelijk aan de inschrijftijd.

Artikel 11): Onvoorziene zaken.

1. In zaken waarin niet is voorzien bij de statuten of het huishoudelijk reglement beslist de algemene ledenvergadering.

Vastgesteld in de ledenvergadering van donderdag 26 maart 2009 door de toemalige

secretaris: H.H. van Wijk en voorzitter: Marleen Prins